Valoració i anàlisi dels actius empresarials

L’estudi de la rendibilitat empresarial ens permet fer una valoració exhaustiva dels beneficis econòmics i financers de l’empresa segons les inversions realitzades i els recursos propis dels que disposa el negoci empresarial. L’anàlisi de la rendibilitat ens indica si l’activitat de l’empresa és eficient en la gestió dels teus actius, dels teus recursos i del seu apalancament.

Els nostres serveis son:

Estudi del Compte de Resultats i dels Marges operatius

Marge comercial. Estudi de ratis. Comparativa amb períodes anteriors

Càlcul de l’estructura de Deute i Fons propis

Anàlisi de EBITDA i del benefici Net

Anàlisi d’estats financers

Càlcul del ROI i del ROE